Likvideerijad soovitavad Versobanki klientidel avada konto teises pangas

Versobanki likvideerijad teatasid, et kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, kuna pärast pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele ühtegi makset vastu võtta.

Likvideerijate sõnul peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema 5. aprillil makstava pensioni või toetuse kättesaamiseks sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad pensioni edaspidi kanda mõnda teise panka. Juhul kui pensionäril ei ole teist kontot, siis tuleb see mõnes Eesti pangas avada.

Pensionäride ja teiste klientide olemasolevad hoiused kuuluvad alates 5. aprillist hüvitamisele kuni 100 000 euro ulatuses.

“Alates tänasest saavad likvideerimisel oleva Versobanki kõik kliendid kontrollida oma hoiuse saldot Versobanki internetipangas aadressil www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mille leiab alates tänasest Versobanki internetipangas,” ütles Versobanki likvideerija, KPMG Baltics OÜ vandeaudiitor Eero Kaup.

Versobank.com kaudu kontoseisu kontrollimisel esines neljapäeval tõrkeid, kuid nende kõrvaldamisega tegeletakse aktiivselt. Juhul kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29. märtsist tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki asukohas Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon 5679 8500 (tööpäeviti kell 09.00-17.00); e-post versobank@kpmg.ee).

Vastavalt Harju maakohtu määrusele on Versobanki likvideerijad vandeaudiitor Eero Kaup (KPMG Baltics OÜ partner), siseaudiitor Viljar Alnek (KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht) ning vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko (Advokaadibüroo KPMG Law OÜ).

Panga likvideerijad on alustanud tööülesannete täitmist ning panga raamatupidamisandmetega tutvumist. Likvideerijad teevad tihedat koostööd Tagatisfondiga, et fond saaks alustada Versobanki era- ja äriklientide kuni 100 000-euroste hoiuste hüvitamist 5. aprillil.

Kaup lisas, et vastavalt seadusele kestab krediidiasutuse likvideerimisprotsess vähemalt kuus kuud ning likvideerijad loodavad, et koostöö osapooltega laabub hästi.

Versobank AS-i likvideerimise ladusa toimimise huvides on Tagatisfond otsustanud alates 5. aprillist hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale, kuni 100 000 euro ulatuses hoiustaja kohta ning kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Mitteresidentide hoiused on samuti tagatud ning kuuluvad hüvitamisele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Täpse hüvitamisele kuuluva summa annab klientidele ja Tagatisfondile teada Versobanki likvideerija, kes on kohustatud kahe tööpäeva jooksul tagama igale hoiustajale võimaluse tutvuda oma hoiuse kohta olemasolevate raamatupidamisandmetega ning saada hoiuse saldo kohta teade.

Tagatisfondi poolt hüvitamisele mittekuuluvad hoiused on loetletud tagatisfondi seaduse paragrahvis 30, näiteks hoiused, mille on hoiustanud Eesti riik või välisriik või nendega seotud asutused, krediidiasutused, kindlustusandjad, fondivalitsejad jm finantsasutused. Tagatisfondi poolt hüvitamata jäävad nõudeid käsitletakse panga üldises likvideerimismenetluses.

Tagatisfond ei hüvita hoiust, mis on konfiskeeritud rahapesu või terrorismi rahastamise kohtuasjas süüdimõistva otsusega. Kui hoiuse käsutamine on piiratud rahapesu andmebüroo ettekirjutusega või hoius on arestitud kriminaalmenetluses rahapesu või terrorismi rahastamise asjas, peatub hoiuse hüvitamine kuni ettekirjutuse kehtetuks tunnistamiseni või kohtuotsuse jõustumiseni. Likvideerijad teatavad nõuete kogumisest, käsitlemisest ja rahuldamisest eraldi vastavalt seadusele.

Vastavalt krediidiasutuste seadusele peavad likvideerijad tegema krediidiasutuse kõigi varade täieliku inventuuri lõpetamisotsuse jõustumise päeva seisuga, avaldama krediidiasutuse likvideerimismenetluse teate vähemalt kahes ülevabariigilise levikuga ajalehes kahel korral kahenädalase vaheajaga ning teatama kõigile teadaolevatele võlausaldajatele likvideerimismenetlusest kirjalikult, teatades ühtlasi, millise krediidiasutuse kaudu toimub nõudesummade väljamaksmine.

Samuti peavad likvideerijad muuhulgas nõudma kõigilt teadaolevatelt võlausaldajatelt nende rahaliste nõuete saldokinnituse esitamist kahe kuu jooksul, arvates esimese likvideerimisteate ajalehes ilmumise päevast.

Allikas: err.ee .

Leave a Comment